• Bokmål
 • English

Nettstedskart

Arrangementer

Arrangementer

Framtidige kurs, seminarer og workshops

Tidligere kurs, seminarer og workshops

1-dagskurs: Statistiske metoder for analyse av finansielle data

ChartStatistisk analyse og modellering er viktige komponenter i alle systemer for å beregne finansiell risiko. Norsk Regnesentral (NR) har utstrakt erfaring i statistisk analyse av finansielle data. Gjennom et stort antall prosjekter utført for våre bank- og forsikringskunder har vi opparbeidet kompetanse på hvilke aspekter som er sentrale når man skal modellere finansielle tidsrekker i praksis.  Vi har erfart hvilke begreper som er vanskelig å forstå fra en ”ikke-statistikers” synspunkt, og har lang trening i å formidle disse på en pedagogisk måte. NRs tidligere kurs for finansbransjen har vært veldig populære.

Tid: Torsdag 3. april 2014, kl. 9:00−15:45
Sted: Norsk Regnesentral, Gaustadalléen 23a, Blindern, 0373 Oslo

I kurset skal vi diskutere:

 • Sannsynlighetsfordelinger som benyttes i finans
 • Monte Carlo-simulering
 • Regresjon
 • Tidsrekkemodeller
 • Modellering av volatilitet
 • Avhengighet/samvariasjon

Vi vil fokusere på anvendelsene og ikke matematikken bak, og fremstillingen vil være derfor være eksempeldrevet og nytteorientert.

Kurset er beregnet på sivil- og sosialøkonomer, aktuarer og andre med kunnskaper i matematikk, statistikk og IT på siviløkonomnivå.

Kursholder og kontaktperson: Ass. forskningssjef Kjersti Aas, tlf: 22 85 26 94, epost: kjersti.aas@nr.no

Pris (inkl. lunsj):

kr 6 500 pr person.
Kr 5 000 pr person, hvis det er flere fra samme bedrift, fra og med andre deltager.

Alle personer som også deltar på kurset 2. april får i tillegg 1 000 kroner i rabatt. (To personer fra samme bedrift betaler for begge dager totalt: 6 500 + 5 000 + 6 000 + 4 750 – 2 000 = 20 250)
Deltageravgiften faktureres etter at påmeldingsfristen har utløpt. Full deltageravgift påløper ved avmelding etter påmeldingsfristen.

Påmelding innen 28. mars 2014

 

Plan for dagen

Tidspunkt

Tema

08:45 – 09:00

Registrering og kaffe

09:00 – 10:45

Innledning: Kursoversikt

Generell statistikk: Innføring

Univariate fordelinger

 • Betinget/ikke-betinget fordeling
 • Normalfordeling
 • Tunghalede og skjeve fordelinger
 • Ekstremverdi-fordelinger

10:45 – 11:00

Pause

11:00 – 11:45

Monte Carlo-simulering

 • Hva er simulering?
 • Bootstrapping/historisk simulering
 • Praktisk bruk

Regresjon

 • Lineære modeller
 • Ikke-lineær regresjon

11:45−12:45

Lunsj

12:45 – 14:00

Tidsrekkemodeller

 • Hva er en tidsrekkemodell?
 • Random walk-modeller
 • Autoregressive prosesser

Modellering av volatilitet

 • Volatilitet: GARCH-modeller

14:00 – 14:15

Pause

14:15 – 15:45

Modellering av avhengighet

 • Korrelasjon
 • Multivariate fordelinger

Avsluttende oppsummering

 

1-dagskurs: Statistisk metode på 360 minutter – fra det enkle til det avanserte

Dette kurset gir en innføring i bruk av statistiske metoder for analyse og modellering. Målsetningen er å gi deg basiskunnskaper som vil gjøre deg i stand til å utføre enkle analyser og å forstå analyser utført av andre. Kurset egner seg godt som et oppfriskningskurs for deg som har hatt statistikkurs tidligere, for eksempel som en del av siviløkonom- eller sivilingeniørutdannelsen.

Tid: Onsdag 2. april 2014, kl. 9:00−15:15
Sted: Norsk Regnesentral, Gaustadalléen 23a, Blindern, 0373 Oslo

Kurset tar for seg følgende temaer:

Dataanalyse

 • Hva er statistikk? Kjedelige tabeller eller et uvurderlig metodefag?
 • Innsamling av data: Populasjon og utvalg, representativitet, utvalgsstørrelse.
 • Deskriptiv statistikk og presentasjon av data: Hvorfor presenteres tallmaterialer ofte feil? Om å lage gode figurer, tabeller og oppsummerende statistikk. Mål for senter, spredning, kvantiler/prosentiler, skjevhet og histogrammer, ekstremverdier.

Modellering og usikkerhet

 • Sannsynlighet og fordelinger: Hva er sannsynlighet? Normalfordelingen og andre vanlige sannsynlighetsfordelinger. Litt om transformasjoner og lave sannsynligheter.
 • Tallfesting av usikkerhet er statistikerens viktigste jobb. Hvorfor? Om standardavvik, hypotesetester, signifikans, p−verdier og konfidensintervall.

Avanserte metoder

 • Analyse av sammenhenger og regresjonsteknikker: Hva sier korrelasjonen? Om lineær regresjon, utvidelser og overtilpasning.
 • Noen moderne metoder: Bayesiansk analyse kombinerer data og ekspertkunnskap. Stokastisk simulering (Monte Carlo) benyttes ofte til å finne komplekse sammenhenger. Vi gir en kort innføring.
 • Analyse av sammenhenger og data i tid. Enkle tidsrekkemodeller, trend, autokorrelasjon.

 

Kursholder: Sjefsforsker Anders Løland

Pris (inkl. lunsj)

kr 6 000
kr 4 750, hvis det er flere fra samme bedrift, fra og med andre deltager
kr 4 750 for studenter/vitenskapelig ansatte

Deltageravgiften faktureres etter at påmeldingsfristen har utløpt. Full deltageravgift påløper ved avmelding etter påmeldingsfristen.

Påmelding

innen 28. mars 2014

Plan for dagen
Tidspunkt Tema
08:45-09:00 Registrering og kaffe

09:00−11:45

Pause ca. 10:30−10:45

Innledning: Hva er statistikk?

Innsamling av data og deskriptiv dataanalyse:

 • Innsamling av data
 • Presentasjon av data

Modellering og usikkerhet:

 • Sannsynlighet og fordelinger
 • Tallfesting av usikkerhet

11:45−12:45

Lunsj

12:45−15:15

Pause ca. 14:00−14:15

Avanserte metoder:

 • Sammenhenger
 • Regresjonsteknikker
 • Bayesiansk analyse
 • Stokastisk (Monte Carlo-) simulering
 • Analyse av sammenhenger og data i tid

 

Fra tall til innsikt - en statistikkaften for alle

Universitetet i Oslo og Norsk Regnesentral arrangerer en populærvitenskapelig markering av verdens statistikkår 2013 på Litteraturhuset i Oslo med en statistikkaften for alle som er interessert i helse, energi, industri, samfunn, sport og framtiden.

Last ned invitasjonen

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Varighet ca 1.5 t. 

Du finner også arrangementet på Facebook og på litteraturhusets hjemmesider.

Tid og sted: 14. november 2013 kl 19:00, Litteraturhuset

Workshop on Security Tools and Techniques for Internet of Things (SeTTIT) Co-located with the BodyNets Conference

Workshop on Security Tools and Techniques for Internet of Things (SeTTIT) is co-located with the BodyNets Conference (http://bodynets.org/2013/show/home)

The workshop will address security issues that are particular to the context of using Internet of Things (IoT) for e-health including threat modeling, context-awareness, risk assessment, privacy, access control, and fault-tolerance. The workshop is technically sponsored by IEEE EMB, ACM SIGCHI, and CREAT-NET.

More information http://settit.bodynets.org/2013/show/home

Call for Papers http://asset.nr.no/asset/images/0/09/CFP_SeTTIT_2013.pdf

Universell utforming er mer enn retningslinjer – historier fra slagmarken

Hunder som slåss om et lekebein

Image Copyright 2013 Carrie Miller/Photos.com, a division of Getty Images

Frokostseminar 18. september: universell utforming er mer enn retningslinjer – historier fra slagmarken

NR skal holde et frokostseminar om universell utforming av IKT. Hopp rett til presentasjonene.

Tid:
18. september, kl. 08:30–10:00, påmelding innen 15. september
Sted:
NRs lokaler i Gaustadalléen 23a Kristen Nygaards hus, Oslo
Pris:
Gratis, men kr 200 i gebyr hvis man ikke møter opp.

Universell utforming innebærer mer enn å overholde WCAG-retningslinjene. Man må ta hensyn til universell utforming gjennom hele utviklingsprosessen for å oppnå tilgjengelige løsninger. På frokostseminaret vil vi presentere erfaringer fra forskjellige stadier i ulike prosjekter. Vi har tre spennende foredrag.

bilde av Till Effektiv universell utforming: Hvordan få både i pose og sekk?

Mens brukersentrert design dreier seg om brukeren og hennes behov, fokuserer utviklingsmetoder og IT-prosjektledelse på utvikler, produktivitet og effektivitet. Till Halbach vil i sitt foredrag se på hvordan disse områdene kan samkjøres, slik at man får det beste fra flere verdener. Till vil diskutere erfaringerer fra egen og andres forskning og fra praktisk prosjektledelse. I tillegg vil han gi konkrete anbefalinger for å oppnå både en universelt utformet løsning og effektiv arbeidsflyt.

Universell utforming i komplekse omgivelser og kulturer
bilde av Ivar

Universell utforming i komplekse omgivelser og kulturer. Ivar Solheim forteller om erfaringer fra EU-prosjektet MobileSage – Situated Adaptive Guidance for the Mobile Elderly. Ett av scenariene handler om å få hjelp på mobilen til billettkjøp til trikk eller buss samt å finne fram i byen. Brukeren får ønsket informasjon på mobilen når og hvor hun selv ønsker det. Informasjon og brukergrensesnittet er tilpasset brukerens preferanser både når det gjelder medietype og presentasjonsform. Løsningen ble prøvd ut i Oslo, Madrid og Bucuresti. Ivar vil snakke om utfordringer innen praktisk tilgjengelighet og brukervennlighet. Han vil også ta opp utfordringer ved bruk av metoder for å sammenligne brukererfaringer fra ulike land med forskjellig mobilerfaring og ulik forståelse av tilgjengelighet og opplevd nytte.

bilde av TrentonUtfordringer ved å lage tilgjengelige app’er

Hva skal man gjøre for å lage en tilgjengelig app? Trenton Schulz forteller om NRs arbeid med å lage app’er på Android smarttelefoner, nettbrett og andre «dingser» som skal kunne brukes av personer som er svaksynte eller har dysleksi. Vi har arbeidet med IKT-hjelpemidler, papirprototyper, eksperttester og brukertester. Klarte testpersonene å bruke app’ene? Ble app’ene brukt som forventet? Få svarene på foredraget.

Påmelding

Påmelding er nå stengt. Takk for et vellykket seminar.

Presentasjonene

Her kan du laste ned presentasjonene fra seminaret

 

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR