• Bokmål
 • English

Sitemap

Events

Events

NR offers courses, seminars and workshops regularly.

 

Future events

Previous events

1-dagskurs: Introduksjon til R – verktøy for statistisk analyse

Tid: Torsdag 1. mars 2018, Kl. 9:00−15:15
Sted: Norsk Regnesentral, Gaustadalléen 23a, Blindern, 0373 Oslo

R er et statistikkverktøy og programmeringsspråk som har blitt svært populært de siste årene. Dette kurset gir en innføring i R med tanke på å utføre statistiske beregninger. Eksempler og oppgaver vil bli utført i RStudio. Målet er at du skal kunne utføre enkle og noen avanserte analyser av datasett. Kurset passer for deltagere som ønsker å komme i gang med å bruke R. Det egner seg godt for deltagere på Statistisk metode på 360 minutter – fra det enkle til det avanserte som ønsker å få litt praktisk erfaring med dataanalyse.

Kursdeltagere må ha med egen pc med R og RStudio ferdig installert. 
 

Kurset tar for seg følgende temaer:

Innledning

·        Hva er R og RStudio, og hvorfor bruke dette?

·        Hvordan sette opp et prosjekt i RStudio

Datatyper

·        Definisjon av variable

·        Enkle beregninger med ulike datatyper, inkludert tidsrekker

Behandling av data

·        Innlesning fra og utskrift til fil

·        Deskriptiv statistikk og presentasjon av data: Lage tabeller og oppsummerende statistikk, lage figurer

Enkel programmering

·        Script

·        Funksjoner

Regresjon og prediksjon

·        Lineær regresjon, valg av modell, prediksjon

Kommunikasjon med databaser

·        Oppkobling mot databaser

·        Jobbe mot tabeller i databaser

Plan for dagen

Tidspunkt

Tema

08:55

Registrering og kaffe

09:00−11:45

Pause ca. 10:30−10:45

Innledning: R og RStudio

Datatyper

Behandling av data

Deskriptiv statistikk, grafikk

11:45−12:30

Lunsj

12:30−15:15

Pause ca. 14:00−14:15

Enkel programmering

Regresjon og prediksjon

Kommunikasjon med databaser 

 

Kontaktperson og kursholder: Hanne Rognebakke (tlf: 22 85 26 63, epost: hanne.rognebakke@nr.no).

Pris (inkl. lunsj): kr 6 000 per person. Prisen er kr 4 750 per person fra og med andre deltager hvis det er flere deltagere fra samme bedrift. Prisen er kr 4 750 per person for studenter/vitenskapelig ansatte og partnere i Big Insight. Ved påmelding på dette kurset og Statistisk metode på 360 minutter – fra det enkle til det avanserte gis det ytterligere kr 500 i rabatt.

Deltageravgiften faktureres etter at påmeldingsfristen har utløpt. Full deltageravgift påløper ved avmelding etter påmeldingsfristen 21. februar 2018. Det er maksimalt 24 plasser på dette kurset. Vi forbeholder oss retten til å avlyse hvis vi får færre enn ti påmeldinger.

Påmeldingsskjema:


 


 

1-dagskurs: Statistisk metode på 360 minutter – fra det enkle til det avanserte

Tid: Onsdag 28. februar 2018, Kl. 9:00−15:15
Sted: Norsk Regnesentral, Gaustadalléen 23a, Blindern, 0373 Oslo

Dette kurset gir en innføring i bruk av statistiske metoder for analyse og modellering. Målsetningen er å gi deg basiskunnskaper som vil gjøre deg i stand til å utføre enkle analyser og å forstå analyser utført av andre. Kurset egner seg godt som et oppfriskningskurs for deg som har hatt statistikkurs tidligere, for eksempel som en del av siviløkonom- eller sivilingeniørutdannelsen.

Kurset tar for seg følgende temaer:

Dataanalyse

 • Hva er statistikk? Kjedelige tabeller eller et uvurderlig metodefag? Hvorfor kurset egentlig også handler om maskinlæring.

  Logistisk regresjon

 • Innsamling av data: Populasjon og utvalg, representativitet, utvalgsstørrelse.
 • Deskriptiv statistikk og presentasjon av data: Hvorfor presenteres tallmaterialer ofte feil? Om å lage gode figurer, tabeller og oppsummerende statistikk. Mål for senter, spredning, kvantiler/prosentiler, skjevhet og histogrammer, ekstremverdier.

Modellering og usikkerhet

 • Sannsynlighet og fordelinger: Hva er sannsynlighet? Normalfordelingen og andre vanlige sannsynlighetsfordelinger. Litt om transformasjoner og lave sannsynligheter.
 • Tallfesting av usikkerhet er statistikerens viktigste jobb. Hvorfor? Om standardavvik, hypotesetester, signifikans, p−verdier og konfidensintervall.

Sammenhenger, regresjon og prediksjon

 • Analyse av sammenhenger og regresjonsteknikker: Hva sier korrelasjonen?
 • Om lineær regresjon, utvidelser, valg av modell, prediksjon og overtilpasning.

Avanserte metoder

 • Noen moderne metoder: Bayesiansk analyse kombinerer data og ekspertkunnskap. Stokastisk simulering (Monte Carlo) benyttes ofte til å finne komplekse sammenhenger. Vi gir en kort innføring.
 • Analyse av sammenhenger og data i tid. Enkle tidsrekkemodeller, trend, autokorrelasjon.

 

Plan for dagen

Tidspunkt

Tema

08:55

Registrering og kaffe

09:00−11:45

Pause ca. 10:30−10:45

Innledning: Hva er statistisk metode?

Innsamling av data og deskriptiv dataanalyse:

 • Innsamling av data
 • Presentasjon av data
   

Modellering og usikkerhet:

 • Sannsynlighet og fordelinger
 • Tallfesting av usikkerhet

11:45−12:30

Lunsj

12:30−15:15

Pause ca. 14:00−14:15

Sammenhenger, regresjon og prediksjon:

 • Sammenhenger og korrelasjon
 • Regresjonsteknikker, valg av modell og prediksjon
   

Avanserte metoder:

 • Stokastisk (Monte Carlo-) simulering
 • Analyse av sammenhenger og data i tid
 • Bayesiansk analyse

 

Kontaktperson og kursholdere: Ass. forskningssjef Anders Løland (tlf: 22 85 26 64, epost: anders.loland@nr.no) og seniorforsker Kristoffer Herland Hellton.

Pris (inkl. lunsj): kr 6 000 per person. Prisen er kr 4 750 per person fra og med andre deltager hvis det er flere deltagere fra samme bedrift. Prisen er kr 4 750 per person for studenter/vitenskapelig ansatte og partnere i Big Insight.

Deltageravgiften faktureres etter at påmeldingsfristen har utløpt. Full deltageravgift påløper ved avmelding etter påmeldingsfristen 21. februar 2018. Vi forbeholder oss retten til å avlyse hvis vi får færre enn ti påmeldinger.

Påmeldingsskjema:


 


 

Seminar om App for aktivitetsregistrering

Invitasjon til seminar

Vi skal avholde et seminar om bruk av mobileapper for aktivitetsregistrering for energimestring.

Dato og tid:
8. juni 2016 kl. 13–15
Målgruppe:
Klinikere, fagpersoner, forskere, brukere som har deltatt i prosjektet, og andre interesserte
Sted:
Norsk Regnesentral
Påmeldingsfrist:
3. juni 2016

Mobil i brukFoto: photos.com

I RevmaRApp har vi utviklet en app for personer som har utfordring i forhold til utmattelse. Konsekvensene av denne tilstanden kan influere på hele personens liv og mulighet til deltakelse på alle arenaer både hjemme, arbeid og i det sosiale og samfunnsmessige liv. Intensjonen med appen er å bidra til egenmestring gjennom bevisstgjøring av hvordan man bruker sine krefter. Dette skjer ved at brukeren gjennomfører en kort og relativt detaljert registrering av sine hverdagsaktiviteter ved bruk av appen. For hver aktivitet kan man angi hvor energikrevende den er og om man først og fremst gjør det fordi det er en plikt eller fordi det er lystbetont. Man vil så få en visuell oversikt, noe som kan gi bedre innsikt og derved danne grunnlag for bedre aktivitetsregulering. Hensikten med bruk av appen er at brukerne skal:

 • Få økt mestring og mulighet for å delta i prioriterte betydningsfylte aktiviteter
 • Finne en god balanse mellom aktivitet og hvile, plikt og lyst, forbruk og påfyll, samt fordele energi gjennom dagen og uken.
 • Få innsikt i hva som gir og tar energi, og hva som er viktig for en selv
 • Å gjøre det mulig for brukerne å gjøre atferdsmessige endringer for å redusere eller unngå en sirkel der en er overraktiv eller underaktiv

Innhold

Vi vil presentere bakgrunnen for valgene som er gjort gjennom arbeidet med appen og inviterer til diskusjon og samarbeid for videre oppfølging og muligheter for bruk.

13.00–13.05
Velkommen
13.05–13.25
Innledning med bakgrunn
13.25–13.40
Demonstrasjon av app
13.40–14:00
Spørsmål og kommentar
14.00–14:05
Pause
14.05–14:25
Mulige utvidelser av appen
14.25–14:50
Oppfølging og videreføring

Påmelding

Du kan melde deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor:

Om RevmaRApp-prosjektet

RevmaRApp prosjektet er et prosjekt finansiert av ExtraStiftelsen. Norsk Revmatikerforbund (NRF) er ansvarlig for prosjektet, mens prosjektledelse skjer av forskningsinstitusjonen Norsk Regnesentral. Prosjektet er et samarbeid mellom NRF, Norsk Regnesentral og Diakonhjemmet Høgskole i Sandnes, Institutt for Vernepleie og Ergoterapi (IVE). Prosjektet avsluttes ved sommer 2016.

Four days course in Geostatistics and Advanced Geomodelling

The course aims at increasing the understanding of applied geostatistics and focus on concepts and methods important for modelling heterogeneity and uncertainty in reservoir models. Emphasis is put on work processes for 3D reservoir modelling rather than mathematics and algorithms. Approaches for making geological facies models and continuous parameters such as permeability are covered. The course is based largely on practical exercises. This is a course we arrange annually for Statoil, but other interested parties can also join.

We can also make a shorter course for your firm if 4 days is too long time.

Read more

 

 

 

 

1-dagskurs: Statistiske metoder for analyse av finansielle data

Tid: Torsdag 26. november 2015, Kl. 9:00−15:30
Sted: Norsk Regnesentral, Gaustadalléen 23a, Blindern, 0373 Oslo

Statistisk analyse og modellering er viktige komponenter i alle systemer for å beregne finansiell risiko. Norsk Regnesentral (NR) har utstrakt erfaring i statistisk analyse av finansielle data. Gjennom et stort antall prosjekter utført for våre bank- og forsikringskunder har vi opparbeidet kompetanse på hvilke aspekter som er sentrale når man skal modellere finansielle tidsrekker i praksis.  Vi har erfart hvilke begreper som er vanskelig å forstå fra en ”ikke-statistikers” synspunkt, og har lang trening i å formidle disse på en pedagogisk måte.

Chart

I kurset vil vi diskutere:

 
 • Sannsynlighetsfordelinger som benyttes i finans
 • Monte Carlo-simulering
 • Regresjon
 • Tidsrekkemodeller
 • Modellering av volatilitet
 • Avhengighet/samvariasjon
   

Vi vil fokusere på anvendelsene og ikke matematikken bak, og fremstillingen vil være derfor være eksempeldrevet og nytteorientert.

Kurset er beregnet på sivil- og sosialøkonomer, aktuarer og andre med kunnskaper i matematikk, statistikk og IT på siviløkonomnivå.

Pris (inkl. lunsj):

kr 6 500 pr person.

Kr 5 000 pr person fra og med andre deltager hvis det er flere fra samme bedrift.

Alle personer som også deltar på kurset 25. november får i tillegg 1 000 kroner i rabatt. (To personer fra samme bedrift betaler for begge dager totalt: 6 500 + 5 000 + 6 000 + 4 750 – 2 000 = 20 250.)

Deltageravgiften faktureres etter at påmeldingsfristen har utløpt. Full deltageravgift påløper ved avmelding etter påmeldingsfristen. Vi forbeholder oss retten til å avlyse hvis vi får færre enn 10 påmeldinger.

Plan for dagen

Tidspunkt

Tema

08:45 – 09:00

Registrering og kaffe

09:00 – 10:15

Innledning: Kursoversikt

Generell statistikk: Innføring

Univariate fordelinger

 • Betinget/ikke-betinget fordeling
 • Normalfordeling
 • Tunghalede og skjeve fordelinger
 • Ekstremverdi-fordelinger

10:15 – 10:30

Pause

10:30 – 11:45

Monte Carlo-simulering

 • Hva er simulering?
 • Bootstrapping/historisk simulering
 • Praktisk bruk

Regresjon

 • Lineære modeller
 • Ikke-lineær regresjon

11:45−12:30

Lunsj

12:30 – 14:15

Tidsrekkemodeller

 • Hva er en tidsrekkemodell?
 • Random walk-modeller
 • Autoregressive prosesser

Modellering av volatilitet

 • Volatilitet: GARCH-modeller

14:15 – 14:30

Pause

14:30 – 15:30

Modellering av avhengighet

Korrelasjon

Multivariate fordelinger

Avsluttende oppsummering

 

Kursholder og kontaktperson: Ass. forskningssjef Kjersti Aas, tlf: 22 85 26 94, epost: kjersti.aas@nr.no.

Påmelding innen 20. november 2015:

 

 

 

Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR