• Bokmål
 • English

Sitemap

iStøtet - IT-støtte for synshemmede eldre

iStøtet - IT-støtte for synshemmede eldre

Overordnet mål: En senior mann og en senior kvinne holder hver sin smarttelefon

Det overordnede målet for prosjektet er å øke mulighetene for sosial kontakt og deltakelse for synshemmede eldre via elektroniske hjelpemidler, og dermed bidra til å forebygge ensomhet hos personer i målgruppen. Vi skal utforske hvordan vi kan nå målgruppen og motivere dem til å delta i opplæring i bruk av smarttelefon. Videre skal vi utarbeide en modell med rutiner for å nå målgruppen, og for å organisere oppfølging, veiledning og støtte etter å ha fått opplæring. 

Delmål 1: Undersøke hvordan målgruppen kan nås og motiveres til å delta i IKT-opplæring 

Delmål 2: Dokumentere utfordringer og suksessfaktorer for IKT-opplæring for synshemmede eldre i tre fylker. 

Delmål 3: Etablere lokale møteplasser for aktuelle aktører i Vestfold. (Vestfold er valgt som prøve distrikt)

Delmål 4: Etablere og prøve ut en sentral IT-støtte tjeneste i to måneder

Delmål 5: Utarbeide rutiner og mekanismer for å organisere lokale IKT-hjelpere i Vestfold.

Delmål 6: Lage informasjonsmateriell til målgruppen og aktuelle hjelpere om IKT-opplæring og IT-støtte 

Delmål 7: Foreslå ny helhetlig modell for opplæring og støtte til målgruppen i Vestfold

Bakgrunn

Mange eldre får redusert syn. Det kan føre til nedsatt bevegelsesfrihet, redusert mulighet til deltakelse i sosiale sammenhenger og isolasjon. Forekomsten av å føle seg ensom er vesentlig høyere blant personer med nedsatt syn enn i den generelle befolkningen. Undersøkelser har vist at for personer med nedsatt syn kan det å delta på digitale arenaer være ekstra viktig. Dette krever god opplæring og støtte.

Synshemmede bruker smarttelefoner på en annen måte enn folk flest. Det er derfor vanskelig eller umulig for dem å følge ordinær opplæring. For at blinde og sterkt svaksynte skal kunne bruke en smarttelefon, må de aktivere en spesialinnstilling som gir skjermleserfunksjonalitet. Med denne aktivert vil grensesnittet endre virkemåte, og man får et grensesnitt som både er mer talebasert og som krever at man bruker andre kommandoer enn det seende gjør. Dette er teknikker som pårørende og andre i hjemmemiljøet har lite kunnskap om, så det er derfor ikke alltid så lett å få hjelp fra venner og pårørende. 

I tidligere prosjekter [1,2] har vi vist at synshemmede eldre har et stort behov for lett tilgjengelig teknologihjelp og oppfølging i etterkant av kurs/opplæring. Det kan være flere grunner til at pårørende ofte ikke er så godt egnet for å gi støtte i bruk av smarttelefon til synshemmede eldre, men en viktig grunn at de ikke har kunnskaper om den måten synshemmede bruker teknologien på. Heller ikke skoleelever kan forventes å tilegne seg nødvendig kunnskap om de ganske spesielle utfordringene som oppstår når man skal bruke teknologi som sterkt svaksynt eller blind. 

Når pårørende, frivillige og ungdommer i nærmiljøet ikke har nødvendig spisskompetanse, er det særskilt viktig å tilby synshemmede eldre oppfølging etter kurs. Vi antar også at personer i målgruppen ikke har lett tilgang på hjelp. Det er derfor behov for en it-støtte-tjeneste med god kompetanse på synshemmedes bruk av smarttelefon/IKT. Det er også behov for lokal hjelp da det kan være svært vanskelig å formidle et problem f.eks over telefon når man ikke ser hva som foregår på skjermen. Da det ikke er nok personer lokalt med den nødvendige kompetansen kan en mulig løsning være en sentral it-støtte tjeneste kombinert med lokale hjelpere. De lokale hjelperne skal bidra med «hjelp til å motta hjelp». Prosjektet skal utforske hvordan en slik tjeneste kan utformes. 

Referanser

[1] Fuglerud KS, Chan R, Sørli HT. EziSmart - verktøy for mestring og sosial samhandling mellom synshemmede eldre, pårørende og andre. Norsk Regnesentral; 2018. (NR-rapport)

[2] Fuglerud KS, Sørli T, Karine I, Ottem L. EziSmart videreføring: Sosial kontakt for synshemmede eldre gjennom mestring av smarttelefon. Norsk Regnesentral; 2019 (NR-Rapport)

 

 

Research areas

  Project period

  2019 mai-des
  Department

   Financing

   Prosjektet har fått tilskudd fra Helsedirektoratets program for "Utvikling og utprøving av teknologiske verktøy for å mobilisere mot ensomhet blant eldre"

   Partners

   Norges Blindeforbund er prosjekteier

   Norsk Regnesentral har prosjektledelse

   EziCare Tech bidrar med sin kompetanse og erfaring i opplæring og support i IKT-bruk blant ulike brukergrupper

   Postal address:
   Norsk Regnesentral/
   Norwegian Computing Center
   P.O. Box 114 Blindern
   NO-0314 Oslo
   Norway
   Visit address:
   Norsk Regnesentral
   Gaustadalleen 23a
   Kristen Nygaards hus
   NO-0373 Oslo.
   Phone:
   (+47) 22 85 25 00
   Address How to get to NR
   Social media Share on social media
   Privacy policy Privacy policy
   Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
   Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
   Phone: (+47) 22 85 25 00
   AddressHow to get to NR