• Bokmål
 • English

Sitemap

iStøtet - IT-støtte for synshemmede eldre

iStøtet - IT-støtte for synshemmede eldre

Overordnet mål: En senior mann og en senior kvinne holder hver sin smarttelefon

Det overordnede målet for prosjektet er å øke mulighetene for sosial kontakt og deltakelse for synshemmede eldre via teknologiske verktøy, og dermed bidra til å forebygge ensomhet hos personer i målgruppen. Vi skal utforske hvordan vi kan nå målgruppen og motivere dem til å delta i opplæring i bruk av smarttelefon. Videre skal vi utarbeide en modell med rutiner for å nå målgruppen, og for å organisere oppfølging, veiledning og støtte etter å ha fått opplæring. 

Delmål 1: Undersøke hvordan målgruppen kan nås og motiveres til å delta i opplæring i bruk av smarttelefon

Delmål 2: Dokumentere utfordringer og suksessfaktorer for opplæring for synshemmede eldre i tre fylker. 

Delmål 3: Etablere lokale møteplasser for aktuelle aktører i Vestfold. (Vestfold er valgt som prøvedistrikt)

Delmål 4: Etablere og prøve ut en sentral IT-støtte tjeneste i oktober og november 2019 (se brosjyre/flyer om telefontjenesten)

Delmål 5: Utarbeide rutiner og mekanismer for å organisere lokale IKT-hjelpere i Vestfold.

Delmål 6: Lage informasjonsmateriell til målgruppen og aktuelle hjelpere om IKT-opplæring og -støtte (se youtube film fra prosjektet

Delmål 7: Foreslå ny helhetlig modell for opplæring og støtte til målgruppen i Vestfold

Prosjektrapport

Prosjektet er avsluttet og du kan laste ned iStøtet-prosjektrapport

Bakgrunn

Mange eldre får redusert syn. Det kan føre til nedsatt bevegelsesfrihet, redusert mulighet til deltakelse i sosiale sammenhenger og isolasjon. Forekomsten av å føle seg ensom er vesentlig høyere blant personer med nedsatt syn enn i den generelle befolkningen. Undersøkelser har vist at for personer med nedsatt syn kan det å delta på digitale arenaer være ekstra viktig. Dette krever god opplæring og støtte.

Blinde og sterkt svaksynte kan benytte vanlige smarttelefoner ved å aktivere funksjonalitet under telefonens innstillinger som gir et mer talebasert grensesnitt, forstørring og endrede kontraster. Telefonen vil da oppføre seg litt annerledes, og man må bruke andre kommandoer enn det seende vanligvis gjør. Det gjør at det er vanskelig eller umulig for synshemmede å følge ordinær opplæring. Dette er også teknikker som pårørende og andre i hjemmemiljøet har lite kunnskap om. Derfor er det viktig å motivere dem til å delta i tilrettelagt undervisning. Norges Blindeforbund tilbyr kurs i bruk av smarttelefon på sine syn- og mestringssentre. Kommuner tilbyr slik undervisning i varierende grad.  

I tidligere prosjekter [1,2] har vi vist at synshemmede eldre har et stort behov for lett tilgjengelig teknologihjelp og oppfølging i etterkant av kurs/opplæring, men at det kan være vanskelig å få hjelp til dette fra pårørende og andre i nærmiljøet. Det kan være flere grunner til at pårørende ofte ikke er så godt egnet for å gi støtte i bruk av smarttelefon til synshemmede eldre, men en viktig grunn at de ikke har kunnskaper om den måten synshemmede bruker teknologien på. Vi har også erfart at heller ikke skoleelever kan forventes å inneha nødvendig kunnskap om de ganske spesielle utfordringene som oppstår når man skal bruke teknologi som sterkt svaksynt eller blind. 

Når pårørende, frivillige og ungdommer i nærmiljøet ikke har den nødvendige kompetansen, er det særskilt viktig å tilby synshemmede eldre oppfølging og støtte etter kurs. Dette for å unngå at bruken stopper opp og man glemmer det man har lært. Vi antar også at personer i målgruppen ikke har lett tilgang på hjelp. Det er derfor behov for en it-støtte-tjeneste med spisskompetanse på synshemmedes bruk av smarttelefon. Det er også behov for lokal hjelp da det kan være svært vanskelig å formidle et problem f.eks over telefon når man ikke ser hva som foregår på skjermen. Da det ikke er nok personer lokalt med den nødvendige spisskompetansen, kan en mulig løsning være en sentral it-støtte tjeneste kombinert med lokale hjelpere. De lokale hjelperne skal bidra med «hjelp til å motta hjelp». Prosjektet skal utforske hvordan en slik tjeneste kan utformes. 

Referanser

[1] Fuglerud KS, Chan R, Sørli HT. EziSmart - verktøy for mestring og sosial samhandling mellom synshemmede eldre, pårørende og andre. Norsk Regnesentral; 2018. (NR-rapport)

[2] Fuglerud KS, Sørli T, Karine I, Ottem L. EziSmart videreføring: Sosial kontakt for synshemmede eldre gjennom mestring av smarttelefon. Norsk Regnesentral; 2019 (NR-Rapport)

 

 

Research areas

  Project period

  2019 mai-des
  Department

  Financing

  Prosjektet har fått tilskudd fra Helsedirektoratets program for "Utvikling og utprøving av teknologiske verktøy for å mobilisere mot ensomhet blant eldre"

  Partners

  Norges Blindeforbund er prosjekteier

  Norsk Regnesentral har prosjektledelse

  EziCare Tech bidrar med sin kompetanse og erfaring i opplæring og support i IKT-bruk blant ulike brukergrupper

  Postal address:
  Norsk Regnesentral/
  Norwegian Computing Center
  P.O. Box 114 Blindern
  NO-0314 Oslo
  Norway
  Visit address:
  Norsk Regnesentral
  Gaustadalleen 23a
  Kristen Nygaards hus
  NO-0373 Oslo.
  Phone:
  (+47) 22 85 25 00
  Address How to get to NR
  Social media Share on social media
  Privacy policy Privacy policy
  Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
  Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
  Phone: (+47) 22 85 25 00
  AddressHow to get to NR