• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Inkluderende arbeidsliv – barrierer og muligheter for økt arbeidsinkludering av synshemmede

Inkluderende arbeidsliv – barrierer og muligheter for økt arbeidsinkludering av synshemmede

Reading glasses on a laptop computer

Det overordnede målet med dette forskningsprosjektet er å bidra til økt arbeidsdeltakelse og mindre diskriminering av personer med funksjonsnedsettelse generelt, og synshemmede spesielt. 

For å oppnå dette har prosjektet flere delmål: Vil vil å øke kunnskapsgrunnlaget om hva som skal til for at norsk arbeidsliv skal kunne oppfylle mål/krav om universell utforming og sikre rimelig tilrettelegging for synshemmede. Videre legger vi vekt på å formidle denne kunnskapen til arbeidsgivere, beslutningstakere og potensielle arbeidstakere. Et annet viktig delmål er å finne ut hvordan arbeidsgivere best kan påvirkes til å bevege seg i riktig retning. Arbeidet fokuserer på de teknologiske aspektene i arbeidslivet, men det vil også være naturlig å se på relaterte tema, som støtte gjennom det offentlige, organisering av arbeidsoppgavene, opplæring og informasjons- og holdningsskapende tiltak.

Bærekraftsmål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekstBakgrunn for prosjektet er anbefalinger i en rapport som kom ut i 2019 fra FNs komite som overvåker CRPD (Convention on the Rights of Persons with Disabilities). De norske myndighetene rådes her til å rette oppmerksomheten på bærekraftsmål 8, Anstendig arbeid og økonomisk vekst. Herunder faller også delmål 8.5, som dreier seg om «full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle kvinner og menn, deriblant ungdom og personer med nedsatt funksjonsevne». Komiteen råder spesifikt å jobbe med blant annet disse punktene:

  • Å redusere fordommer mot personer med funksjonsnedsettelser i arbeidslivet og styrke reguleringer mot diskriminerende praksis, inkludert manglende eller mangelfull tilrettelegging.
  • Å innføre krav om universell utforming av fysisk arbeidsmiljø og IKT-verktøy.

Prosjektet vil være et bidrag for å imøtekomme disse anbefalingene.

Det kan forøvrig også relateres til to tidligere forskningsprosjekt knyttet til prosjektgruppen, NRs IKT i synshemmedes arbeidsliv og Mangfold på arbeidsplassen til Norce Research. Her kom det frem at teknologi har både positive og negative aspekter for arbeidstakere med nedsatt syn, men de negative aspektene dominerer opplevelsene for mange.

Siste prosjektnytt

Vi har laget en kortpresentasjon av prosjektet, med en oppsummering av vår tidligere forskning.

Updated date: Mandag, september 28, 2020 - 16:02

Project period

2020 - 2021
Department

Financing

Tilskuddsmidler fra Bufdir

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR