• Bokmål
 • English

Nettstedskart

Arrangementer

Arrangementer

 

NR tilbyr kurs jevnlig.

 

Framtidige kurs, seminarer og workshops

Tidligere kurs, seminarer og workshops

4-dagskurs: Geostatistikk og avansert geomodellering

Kurset tar sikte på å øke forståelsen av anvendt geostatistikk og fokusere på begreper og metoder som er viktige for modellering av heterogenitet og usikkerhet i reservoarmodeller. Det legges vekt på arbeidsprosesser for 3D reservoarmodellering i stedet for matematikk og algoritmer. Fremgangsmåter for modellering av geologiske facies-modeller og kontinuerlige parametere slik som permeabilitet er dekket. Kurset er i stor grad basert på praktiske øvelser.

Dette er et kurs vi arrangerer årlig for Statoil, men andre interesserte kan også melde seg på.

Vi kan også lage et kortere kurs for firmaet ditt hvis 4 dager er for lang tid.

Les mer

 

1-dagskurs: Statistiske metoder for analyse av finansielle data

Tid: Torsdag 26. november 2015, Kl. 9:00−15:30
Sted: Norsk Regnesentral, Gaustadalléen 23a, Blindern, 0373 Oslo

Statistisk analyse og modellering er viktige komponenter i alle systemer for å beregne finansiell risiko. Norsk Regnesentral (NR) har utstrakt erfaring i statistisk analyse av finansielle data. Gjennom et stort antall prosjekter utført for våre bank- og forsikringskunder har vi opparbeidet kompetanse på hvilke aspekter som er sentrale når man skal modellere finansielle tidsrekker i praksis.  Vi har erfart hvilke begreper som er vanskelig å forstå fra en ”ikke-statistikers” synspunkt, og har lang trening i å formidle disse på en pedagogisk måte.

Chart

I kurset vil vi diskutere:

 
 • Sannsynlighetsfordelinger som benyttes i finans
 • Monte Carlo-simulering
 • Regresjon
 • Tidsrekkemodeller
 • Modellering av volatilitet
 • Avhengighet/samvariasjon
   

Vi vil fokusere på anvendelsene og ikke matematikken bak, og fremstillingen vil være derfor være eksempeldrevet og nytteorientert.

Kurset er beregnet på sivil- og sosialøkonomer, aktuarer og andre med kunnskaper i matematikk, statistikk og IT på siviløkonomnivå.

Pris (inkl. lunsj):

kr 6 500 pr person.

Kr 5 000 pr person fra og med andre deltager hvis det er flere fra samme bedrift.

Alle personer som også deltar på kurset 25. november får i tillegg 1 000 kroner i rabatt. (To personer fra samme bedrift betaler for begge dager totalt: 6 500 + 5 000 + 6 000 + 4 750 – 2 000 = 20 250.)

Deltageravgiften faktureres etter at påmeldingsfristen har utløpt. Full deltageravgift påløper ved avmelding etter påmeldingsfristen. Vi forbeholder oss retten til å avlyse hvis vi får færre enn 10 påmeldinger.

Plan for dagen

Tidspunkt

Tema

08:45 – 09:00

Registrering og kaffe

09:00 – 10:15

Innledning: Kursoversikt

Generell statistikk: Innføring

Univariate fordelinger

 • Betinget/ikke-betinget fordeling
 • Normalfordeling
 • Tunghalede og skjeve fordelinger
 • Ekstremverdi-fordelinger

10:15 – 10:30

Pause

10:30 – 11:45

Monte Carlo-simulering

 • Hva er simulering?
 • Bootstrapping/historisk simulering
 • Praktisk bruk

Regresjon

 • Lineære modeller
 • Ikke-lineær regresjon

11:45−12:30

Lunsj

12:30 – 14:15

Tidsrekkemodeller

 • Hva er en tidsrekkemodell?
 • Random walk-modeller
 • Autoregressive prosesser

Modellering av volatilitet

 • Volatilitet: GARCH-modeller

14:15 – 14:30

Pause

14:30 – 15:30

Modellering av avhengighet

Korrelasjon

Multivariate fordelinger

Avsluttende oppsummering

 

Kursholder og kontaktperson: Ass. forskningssjef Kjersti Aas, tlf: 22 85 26 94, epost: kjersti.aas@nr.no.

Påmelding innen 20. november 2015:

 

 

 

1-dagskurs: Statistisk metode på 360 minutter – fra det enkle til det avanserte

Tid: Onsdag 25. november 2015, Kl. 9:00−15:15
Sted: Norsk Regnesentral, Gaustadalléen 23a, Blindern, 0373 Oslo

Dette kurset gir en innføring i bruk av statistiske metoder for analyse og modellering. Målsetningen er å gi deg basiskunnskaper som vil gjøre deg i stand til å utføre enkle analyser og å forstå analyser utført av andre. Kurset egner seg godt som et oppfriskningskurs for deg som har hatt statistikkurs tidligere, for eksempel som en del av siviløkonom- eller sivilingeniørutdannelsen.

Kurset tar for seg følgende temaer:

Dataanalyse

 • Hva er statistikk? Kjedelige tabeller eller et uvurderlig metodefag?

 • Innsamling av data: Populasjon og utvalg, representativitet, utvalgsstørrelse.
 • Deskriptiv statistikk og presentasjon av data: Hvorfor presenteres tallmaterialer ofte feil? Om å lage gode figurer, tabeller og oppsummerende statistikk. Mål for senter, spredning, kvantiler/prosentiler, skjevhet og histogrammer, ekstremverdier.

 

Modellering og usikkerhet

 • Sannsynlighet og fordelinger: Hva er sannsynlighet? Normalfordelingen og andre vanlige sannsynlighetsfordelinger. Litt om transformasjoner og lave sannsynligheter.
 • Tallfesting av usikkerhet er statistikerens viktigste jobb. Hvorfor? Om standardavvik, hypotesetester, signifikans, p−verdier og konfidensintervall.

 

Avanserte metoder

 • Analyse av sammenhenger og regresjonsteknikker: Hva sier korrelasjonen? Om lineær regresjon, utvidelser og overtilpasning.
 • Noen moderne metoder: Bayesiansk analyse kombinerer data og ekspertkunnskap. Stokastisk simulering (Monte Carlo) benyttes ofte til å finne komplekse sammenhenger. Vi gir en kort innføring.
 • Analyse av sammenhenger og data i tid. Enkle tidsrekkemodeller, trend, autokorrelasjon.

 

Pris (inkl. lunsj): kr 6 000 pr person. Prisen er kr 4 750 pr person fra og med andre deltager hvis det er flere deltagere fra samme bedrift. Prisen er kr 4 750 pr person for studenter/vitenskapelig ansatte.

Deltageravgiften faktureres etter at påmeldingsfristen har utløpt. Full deltageravgift påløper ved avmelding etter påmeldingsfristen.

Vi forbeholder oss retten til å avlyse hvis vi får færre enn 10 påmeldinger.

Plan for dagen

Tidspunkt

Tema

08:55

Registrering og kaffe

09:00−11:45

Pause ca. 10:30−10:45

Innledning: Hva er statistikk?

Innsamling av data og deskriptiv dataanalyse:

 • Innsamling av data
 • Presentasjon av data

Modellering og usikkerhet:

 • Sannsynlighet og fordelinger
 • Tallfesting av usikkerhet

11:45−12:30

Lunsj

12:30−15:15

Pause ca. 14:00−14:15

Avanserte metoder:

 • Sammenhenger
 • Regresjonsteknikker
 • Bayesiansk analyse
 • Stokastisk (Monte Carlo-) simulering
 • Analyse av sammenhenger og data i tid

 

Kontaktperson og kursholder: Ass. forskningssjef Anders Løland, tlf: 22 85 26 64, epost: anders.loland@nr.no.

 

Påmelding innen 20. november 2015:

 

 

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR