• Bokmål
 • English

Nettstedskart

1-dagskurs: Statistisk metode på 360 minutter – fra det enkle til det avanserte

1-dagskurs: Statistisk metode på 360 minutter – fra det enkle til det avanserte

Tid: Onsdag 28. februar 2018, Kl. 9:00−15:15
Sted: Norsk Regnesentral, Gaustadalléen 23a, Blindern, 0373 Oslo

Dette kurset gir en innføring i bruk av statistiske metoder for analyse og modellering. Målsetningen er å gi deg basiskunnskaper som vil gjøre deg i stand til å utføre enkle analyser og å forstå analyser utført av andre. Kurset egner seg godt som et oppfriskningskurs for deg som har hatt statistikkurs tidligere, for eksempel som en del av siviløkonom- eller sivilingeniørutdannelsen.

Kurset tar for seg følgende temaer:

Dataanalyse

 • Hva er statistikk? Kjedelige tabeller eller et uvurderlig metodefag? Hvorfor kurset egentlig også handler om maskinlæring.

  Logistisk regresjon

 • Innsamling av data: Populasjon og utvalg, representativitet, utvalgsstørrelse.
 • Deskriptiv statistikk og presentasjon av data: Hvorfor presenteres tallmaterialer ofte feil? Om å lage gode figurer, tabeller og oppsummerende statistikk. Mål for senter, spredning, kvantiler/prosentiler, skjevhet og histogrammer, ekstremverdier.

Modellering og usikkerhet

 • Sannsynlighet og fordelinger: Hva er sannsynlighet? Normalfordelingen og andre vanlige sannsynlighetsfordelinger. Litt om transformasjoner og lave sannsynligheter.
 • Tallfesting av usikkerhet er statistikerens viktigste jobb. Hvorfor? Om standardavvik, hypotesetester, signifikans, p−verdier og konfidensintervall.

Sammenhenger, regresjon og prediksjon

 • Analyse av sammenhenger og regresjonsteknikker: Hva sier korrelasjonen?
 • Om lineær regresjon, utvidelser, valg av modell, prediksjon og overtilpasning.

Avanserte metoder

 • Noen moderne metoder: Bayesiansk analyse kombinerer data og ekspertkunnskap. Stokastisk simulering (Monte Carlo) benyttes ofte til å finne komplekse sammenhenger. Vi gir en kort innføring.
 • Analyse av sammenhenger og data i tid. Enkle tidsrekkemodeller, trend, autokorrelasjon.

 

Plan for dagen

Tidspunkt

Tema

08:55

Registrering og kaffe

09:00−11:45

Pause ca. 10:30−10:45

Innledning: Hva er statistisk metode?

Innsamling av data og deskriptiv dataanalyse:

 • Innsamling av data
 • Presentasjon av data
   

Modellering og usikkerhet:

 • Sannsynlighet og fordelinger
 • Tallfesting av usikkerhet

11:45−12:30

Lunsj

12:30−15:15

Pause ca. 14:00−14:15

Sammenhenger, regresjon og prediksjon:

 • Sammenhenger og korrelasjon
 • Regresjonsteknikker, valg av modell og prediksjon
   

Avanserte metoder:

 • Stokastisk (Monte Carlo-) simulering
 • Analyse av sammenhenger og data i tid
 • Bayesiansk analyse

 

Kontaktperson og kursholdere: Ass. forskningssjef Anders Løland (tlf: 22 85 26 64, epost: anders.loland@nr.no) og seniorforsker Kristoffer Herland Hellton.

Pris (inkl. lunsj): kr 6 000 per person. Prisen er kr 4 750 per person fra og med andre deltager hvis det er flere deltagere fra samme bedrift. Prisen er kr 4 750 per person for studenter/vitenskapelig ansatte og partnere i Big Insight.

Deltageravgiften faktureres etter at påmeldingsfristen har utløpt. Full deltageravgift påløper ved avmelding etter påmeldingsfristen 21. februar 2018. Vi forbeholder oss retten til å avlyse hvis vi får færre enn ti påmeldinger.

Påmeldingsskjema:


 


 

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR