• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Tilgjengelige museer & vitensentre

Tilgjengelige museer & vitensentre

Målet og motivasjonen med prosjektet er å heve kunnskapen om universell utforming (uu) blant museer, vitensentre og leverandører av museumsinstallasjoner for at alle, særlig personer med nedsatt funksjonsevne, skal oppleve at installasjonene er universelt utformet.

NTM har rundt 250 000 besøkende årlig. Rundt 48 000 av NTMs besøkende årlig antas å ha en funksjonsnedsettelse. Barn og unge utgjør ca. 60%, og rundt 20% er skoleklasser. Dette er i gjennomsnitt 14 skoleklasser hver skoledag. Vitensenterbesøk er populære blant skoleklassene. De utgjør et supplement til undervisningen i klasserommene, og for en del elever bidrar de til å skape interesse for realfag og teknologi. Derfor er det viktig at alle inkluderes i dette. Mer universelt utformede installasjoner vil derfor komme svært mange til gode over tid, spesielt yngre mennesker.

Inngående kjennskap til brukeropplevelsen for et bredt spekter av brukere er første steg for å kunne lage universelt utformede løsninger. Med andre ord skal prosjektet synliggjøre diversitet i brukergruppen og bredden i ulike brukeropplevelser. Per dags dato vet vi noe om tilgjengelighet av selvbetjeningsautomater, som omfattes av Forskrift for uu av IKT. Det er imidlertid lite kunnskap om uu av installasjoner og utstillingsobjekter, selv om mange av disse er som automater å regne siden de har digitale kretser innebygd og er interaktive.

NR leder prosjektet og står for mye av gjennomføringen. Dette innebærer styring og ledelse, kontakt med brukerorganisasjonene, rekruttering av brukere, planlegging, gjennomføring og analyse/evaluering av brukerutprøvingene, samt rapportskriving og resultatspredning.

Publications

Halbach, Till. Position paper: Universal Design for Informal Learning. Workshop, NordiCHI, 29.09.2018.

Project period

Mars 2018 - desember 2018
Department

Financing

BufDir / UnIKT-programm

Partners

Norsk Teknisk Museum

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR